1.79
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

43%
งานโครงสร้าง - 50%
งานสถาปัตยกรรม - 25%
งานระบบประกอบอาคาร - 27%